Wyodrębniona Nieruchomość -prawo rzeczowe

Na początek wytłumaczmy czym jest NIERUCHOMOŚĆ Z DEFINICJI.

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty),jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Wyodrębnienie nieruchomości winno się odbyć pod względem prawnym (własnościowym) i fizycznym (w odniesieniu do gruntów – geodezyjnym).

W polski systemie prawnym wyróżniamy następujące rodzaje nieruchomości:

-Nieruchomość lokalowa( samodzielny lokal mieszkalny)

-Nieruchomość gruntowa(działki)

-Nieruchomość budynkowa (domy)

Czym jest samodzielny lokal?

Jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Lokale wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne także mogą uzyskać status samodzielności np. garaż , lokal usługowy.

Właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo z własnością lokali.Przedmiotem odrębnej własności lokalu może być samodzielny lokal.  Ustanowienie odrębnej własności lokalu, praw i obowiązków właścicieli tych lokali oraz zarządu nieruchomością dz. wspólną regulują przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r, o własności lokali ( DZ.U. z 2020 r. poz.1910).

Co to są część wspólne?  Są to część , które nie należą do wyłącznego użytkowania właściciela nieruchomość takiej jak: udział w klatce schodowej, windzie itp…

Ważną informację jest to, iż wyodrębnienie lokalu jest możliwe tylko wtedy gdy w budynku istnieją co najmniej dwa lokale.

Ustanowienie odrębnej własności może nastąpić w wyniku:

-umowy zawartej między współwłaścicielami lub między właścicielem a nabywcą lokali, lub w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu, a po zakończeniu budowy – wyodrębnienia w tym domu własności lokalu i przeniesienia tej własności na drugą stronę umowy lub na inny podmiot wskazany w umowie.

-jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości

-orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

Umowa o ustanowieniu odrębnej własności powinna zostać dokonana w formie aktu notarialnego. Do powstania tej własność niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *